نرم افزار متن باز چیست؟

دوره آموزشی LPIC-1، جلسه دوم نرم افزارهای متن باز، با استفاده از مجوزهای متن باز توسعه پیدا کرده و منتشر می گردند، مجوزهای تولید نرم افزارهای متن باز شامل ۹ مشخصه می باشند:

بیشتر بخوانید