بررسی راهنمای دستورات (Getting Help)

دوره آموزشی LPIC-1، جلسه نهم در لینوکس یک سیستم راهنمای دستورات متنی وجود دارد که بنام man شناخته می شود. این دستور از واژه manual گرفته شده است و شامل اطلاعاتی در مورد دستورات و سوییچ های مربوط به آنها است. برای استفاده از این راهنما کافی است قبل از نام یک دستور واژه man را تایپ کنید. (man export)

بیشتر بخوانید